Składki i zwolnienia 2022 - PZW 121

Przejdź do treści
Uchwała nr 361/IX/2021
Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego
z dnia 18 września 2021r.
w sprawie: ustanowienia składki członkowskiej na 2022 r.
Na podstawie § 30 pkt 8 Statutu PZW z dnia 15.03.2017 r. w oparciu o uchwałę XXXI
Krajowego Zjazdu Delegatów z dnia 21.10.2017 r. w sprawie kierunków działania Polskiego
Związku Wędkarskiego
Zarząd Główny Polskiego Związku Wędkarskiego
uchwala:
§ 1
Realizując uchwałę XXXI Krajowego Zjazdu Delegatów z dnia 21.10.2017 r. w sprawie
kierunków działania Polskiego Związku Wędkarskiego ustanawia postanowienia do składki
członkowskiej na 2022 r.:
1. Pojęcie składki członkowskiej w Polskim Związku Wędkarskim obejmuje:
1) składkę uchwaloną na potrzeby finansowania zadań organizacyjnych i sportu
wędkarskiego zwaną dalej składką członkowską ogólnozwiązkową,
2) składkę uchwaloną na potrzeby zagospodarowania i ochrony wód,
3) wpisowe członkowskie i wpisowe członka uczestnika,
4) wpłaty za wydane legitymacje członkowskie.
§ 2
1. Wysokość obowiązującej w 2022 roku składki członkowskiej, wpisowego i świadczenia
za wydane legitymacje członkowskie określa tabela stanowiąca załącznik nr 1.
2. Ustalenie wysokości wpisowego dla członka uczestnika powierza się Zarządom Okręgów
3. Zakres i zasady stosowania ulg i zwolnień w składce członkowskiej, zawiera załącznik
nr 2.
§ 3
1. Wysokość składek na ochronę i zagospodarowanie wód, rocznych i okresowych, uchwalą
zarządy okręgów w nieprzekraczalnym terminie do 30 października 2021 r., zgodnie ze
strukturą składek określoną uchwałą ZG PZW nr 176/IX/2019 z dnia 20 września 2019 r.
w sprawie struktury składek członkowskich na ochronę i zagospodarowanie wód oraz
opłat za zezwolenia na amatorski połów ryb dla wędkarzy niezrzeszonych.
Zakres stosowanych ulg w składce członkowskiej na ochronę i zagospodarowanie wód,
musi być zgodny z obowiązującą w PZW zasadą równego traktowania członków przez
wszystkie jednostki terenowe Związku. Dotyczy to ulg wynikających z posiadania odznak
honorowych lub innych ustalonych na terenie Okręgu.
2. Do składki członkowskiej na ochronę i zagospodarowanie wód, wydaje się bezpłatne,
imienne i terminowe zezwolenie określające warunki uprawiania amatorskiego połowu
ryb na wodach użytkowanych przez wydającego zezwolenie.
3. Składki członkowskie roczne oraz opłaty roczne za zezwolenie na amatorski połów ryb od
osób niezrzeszonych, obowiązują w danym roku kalendarzowym, tj. od dn. 1 stycznia br.
do dnia 31 grudnia br.
4. Składki członkowskie i opłaty od osób niezrzeszonych nie podlegają zwrotowi.
5. Wzór zezwolenia określono odrębną uchwałą ZG PZW nr 235/IV/2020 z dnia 21.04.2020
r.
§ 4
1. Gospodarstwo Rybackie PZW w Suwałkach udostępnia do wędkowania użytkowane
wody na podstawie wniesionej składki na ochronę i zagospodarowanie wód.
Wysokość składek rocznych i okresowych w podziale na:
1) rodzaje wód i łowisk,
2) członków PZW i opłat dla osób niezrzeszonych,
określa tabela stanowiąca załącznik nr 3.
2. Wykaz wód udostępnionych do wędkowania na terenie Gospodarstwa z określeniem
warunków użytkowania rybacko-wędkarskiego, zawiera załącznik nr 4.
§ 5
Osoby nie zrzeszone w PZW uprawnia do wędkowania wniesienie opłaty za wędkowanie
według stawki uchwalonej przez zarząd okręgu, na terenie którego wędkują.
§ 6
Wysokość opłaty egzaminacyjnej na kartę wędkarską ustalają zarządy okręgów, podając do
wiadomości adresy i zakres terytorialny działania komisji egzaminacyjnych.
§ 7
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                           Skarbnik ZG PZW                                                                                                  Prezes ZG PZW
                                                Jerzy Leus                                                                                                          Teodor Rudnik
Załącznik Nr 1
do uchwały nr 361/IX/2021 ZG PZW
z dnia 18 września 2021 r.
WYSOKOŚĆ SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ
w 2022 r.
Lp. Treść Wysokość kwotowa
w złotych
1. Składka członkowska 100,-
2. Składka członkowska ulgowa 50%
1) młodzież szkolna i studenci w wieku 16-24 lat,
2) członkowie odznaczeni srebrną i złotą odznaką PZW
3) mężczyźni od 65 roku życia, pod warunkiem posiadania stażu
członkowskiego powyżej 10 lat
4) kobiety od 60 roku życia , pod warunkiem posiadania stażu
członkowskiego powyżej 10 lat
50,-
3. Składka członkowska ulgowa 75%
1) członkowie uczestnicy do lat 16
2) członkowie odznaczeni odznaką PZW złotą z wieńcami
25,-
4. Wpisowe:
1) członka zwyczajnego PZW
2) członka uczestnika PZW
25,-
0÷25,-
5. Legitymacja członkowska 5,-
Uwaga:
1. Zwalnia się członków uczestników z opłat za legitymację członkowską.
2. Przyznanie ulgi ze względu na wiek, łącznie z obowiązującym stażem PZW,
obowiązuje od 01.01.2018 r. na podstawie karty ewidencyjnej członka.
3. Ustalenie wysokości wpisowego dla członka uczestnika PZW należy do Zarządu
Okręgu (w granicach określonych niniejszą uchwałą).
Załącznik nr 2
do uchwały nr 362/IX/2021 ZG PZW
z dnia 18 września 2021 r.
ZAKRES I ZASADY STOSOWANIA ULG I ZWOLNIEŃ
W SKŁADCE CZŁONKOWSKIEJ w 2022 r.
1. Młodzież do lat 14, niezrzeszona w PZW, może wędkować nieodpłatnie w wodach
PZW, ale tylko w ramach łowiska i dziennego limitu swego opiekuna i w jego obecności.
2. Ogólnozwiązkową składkę członkowską członka uczestnika uprawnionego do swojego
łowiska uiszcza młodzież do lat 16. Wysokość zniżki dla członka uczestnika w składce na
ochronę i zagospodarowanie wód, ustalają na terenie swego działania zarządy okręgów.
3. Honorowi członkowie PZW zgodnie z § 15 ust. 3 statutu PZW są zwolnieni ze
świadczeń członkowskich za okazaniem legitymacji nadającej tytuł członka honorowego.
4. Członkowie PZW w wieku 16-24 lata są uprawnieni do zniżki w składce członkowskiej
za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej.
5. Zniżki w składce członkowskiej z tytułu odznaczeń honorowymi odznakami PZW,
ogłoszone w tabeli stanowiącej zał. nr 1, stosowane są po okazaniu legitymacji
potwierdzającej nadanie odznaczenia lub wpisu do legitymacji członkowskiej.
6. Zasady stosowania ulg i zwolnień w składce na ochronę i zagospodarowanie wód oraz
zasady wydawania zezwoleń na amatorski połów ryb dla osób objętych tymi ulgami
i zwolnieniami, uchwalają na terenie swego działania zarządy okręgów.
7. System ulg określony w załączniku nr 1 pkt 2 i 3 stosuje w ciągu całego roku w którym
ukończono określony wiek.
8. Składki członkowskie roczne oraz opłaty roczne za zezwolenie na amatorski połów ryb
od osób niezrzeszonych, obowiązują w danym roku kalendarzowym, tj. od dn. 1 stycznia
br. do dnia 31 grudnia br.
9. Składki członkowskie i opłaty od osób niezrzeszonych nie podlegają zwrotowi.
KOŁO PZW 121 SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE
Wróć do spisu treści