PZW121SEPOLNO


Idź do treści

Regulamin

Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb + ObostrzeniaI. Wstęp

II. Prawa wędkującego w wodach PZW

III. Obowiązki wędkującego w wodach PZW

IV. Zasady wędkowania

V. Dozwolone metody połowu

VI. Ochrona ryb

VII. Kontrola i odpowiedzialność wędkujących w wodach PZW

VIII. Informacje końcowe

VIV Obostrzenia do RAPR na wodach Okręgu PZW Bydgoszcz

1) Zasady wędkowania

2) Strefy ciszy na wodach Okręgu PZW Bydgoszcz

3) Obręby ochronne ryb na wodach Okręgu PZW Bydgoszcz

4) Rezerwaty przyrody na terenie wód dzierżawionych przez Okręg

5) Regulamin wędkowania w rezerwacie przyrody Doliny rzeki BrdyI. WSTĘP

Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb, zwany dalej Regulaminem, stanowi zbiór przepisów dotyczących zasad uprawiania wędkarstwa i ochrony zasobów ichtiofauny. Postanowienia Regulaminu obowiązują wszystkich wędkujących w wodach będących

w użytkowaniu Polskiego Związku Wędkarskiego (PZW), zarówno zrzeszonych w Związku, jak i niezrzeszonych obywateli polskich oraz cudzoziemców. W wodach PZW dopuszcza się amatorski połów ryb kuszą za zgodą uprawnionego do rybactwa. Amatorski połów ryb kuszą może uprawiać osoba posiadająca kartę łowiectwa podwodnego i stosowne zezwolenie.II. PRAWA WĘDKUJĄCEGO W WODACH PZW

1. Prawo do wędkowania w wodach użytkowanych przez Polski Związek Wędkarski mają członkowie PZW i osoby niezrzeszone w PZW, posiadający kartę wędkarską, przestrzegający zasad ujętych w niniejszym Regulaminie, po uzyskaniu zezwolenia uprawnionego do rybactwa.

2. Zasady wydawania kart wędkarskich regulują przepisy ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r.

o rybactwie śródlądowym, z późniejszymi zmianami.

3. Z obowiązku posiadania karty wędkarskiej są zwolnione osoby do 14 lat oraz cudzoziemcy czasowo przebywający w Polsce.

4. Prawo do samodzielnego wędkowania ma wędkarz, który ukończył 14 lat, z tym,

że młodzież do 16 lat nie ma prawa do wędkowania w porze nocnej bez nadzoru osoby uprawnionej do opieki.

5. Członek PZW do lat 14 ma prawo wędkować z następującymi ograniczeniami: w ramach własnego łowiska, zgodnie z limitem ilościowym i wagowym, wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej, posiadającej kartę wędkarską.

6. Młodzież niezrzeszona w PZW w wieku do 14 lat ma prawo wędkować:

a. wyłącznie pod opieką i w ramach uprawnień, stanowiska i dziennego limitu połowu ryb osoby pełnoletniej, posiadającej kartę wędkarską - metodą gruntowo-spławikową maja prawo wędkować dwie osoby, każda na jedną wędkę. Udostępnienie stanowiska i limitu dwóm osobom wyklucza wędkowanie opiekuna na jedną wędkę.

b. wyłącznie pod opieką i w ramach uprawnień i dziennego limitu połowu, osoby pełnoletniej, posiadającej kartę wędkarską, metodą spinningową i muchową. Przekazanie uprawnień

nie wyklucza wędkowania opiekuna na jedną wędkę.

7. Dopuszcza się wędkowanie kilkuosobowych grup młodzieży w wieku do lat 14,

pod nadzorem opiekuna posiadającego stosowne uprawnienia oraz zezwolenie wydane przez uprawnionego do rybactwa. Każda osoba z grupy ma prawo łowić wyłącznie na jedną wędkę,

z zachowaniem uprawnień do własnego stanowiska i dziennego limitu połowu przysługującego członkowi PZW.III. OBOWIĄZKI WĘDKUJĄCEGO W WODACH PZW

1. W czasie wędkowania wędkarz ma obowiązek posiadać: kartę wędkarską,

zezwolenie wydane przez uprawnionego do rybactwa i inne dokumenty wymagane przez wydającego zezwolenie.

2. Przed przystąpieniem do wędkowania, wędkarz zobowiązany jest do ustalenia, do kogo należy wybrane przez niego łowisko i czy nie obowiązują na nim dodatkowe ograniczenia, poza zawartymi w niniejszym Regulaminie.

3. Przy wyborze i zajmowaniu miejsca na łowisku pierwszeństwo ma ten wędkarz,

który przybył na nie wcześniej. Przy zajmowaniu stanowisk wędkujący powinni zachować między sobą odpowiednie odstępy, określone w rozdziale V. Regulaminu. Odstępy te mogą być zmniejszone tylko za zgodą wędkarza, który wcześniej zajął dane stanowisko.

4. W czasie wędkowania wędki muszą być pod stałym nadzorem ich użytkownika.

5. Wędkarz zobowiązany jest posiadać przyrząd do wyjmowania haczyków z pysków ryb. Ryby z haczyka należy uwalniać z zachowaniem maksymalnej ostrożności.

6. Wędkarz zobowiązany jest utrzymać w czystości brzeg w promieniu 5 m od zajmowanego stanowiska wędkarskiego, bez względu na stan, jaki zastał przed rozpoczęciem połowu.

7. Obowiązkiem wędkarza jest opuszczenie łowiska, jeśli rozgrywane mają być na nim zawody sportowe, prowadzone odłowy kontrolne lub zarybienie. Organizator zawodów musi posiadać pisemne zezwolenie uprawnionego do rybactwa.

8. W przypadku zauważenia zanieczyszczenia wody lub jego skutków, jak np. śnięte ryby, zmiana koloru wody, plamy olejowe, nienaturalny zapach, wędkarz powinien natychmiast zawiadomić o tym zarząd najbliższego koła lub okręgu PZW, policję albo najbliższy organ administracji publicznej.

9. Jeżeli wędkarz złowi rybę oznakowaną, ma obowiązek przesłać do zarządu okręgu PZW,

na którego terenie została ona złowiona, znaczek i kilka łusek wyjętych powyżej linii nabocznej ryby, podając równocześnie jej gatunek, długość i ciężar oraz miejsce i datę połowu.IV. ZASADY WĘDKOWANIA

1. Wędka

Wędkarz ma obowiązek posługiwać się wędką składającą się z wędziska o długości

co najmniej 30 cm, do którego przymocowana jest linka zakończona:

a. jednym haczykiem z przynętą, albo

b. w metodzie muchowej, nie więcej niż dwoma haczykami, każdy ze sztuczną

c. przynętą, przy czym każdy haczyk może mieć nie więcej niż dwa ostrza rozstawione w taki sposób, aby nie wykraczały one poza obwód koła o średnicy 30 mm, albo w metodzie spinningowej i trolingowej, sztuczną przynętą wyposażoną w nie więcej niż dwa haczyki; haczyk może mieć nie więcej niż cztery ostrza, rozstawione w taki sposób, aby nie wykraczały one poza obwód koła o średnicy 30 mm.

d. przy połowie ryb spod lodu:

• jednym haczykiem z przynętą, przy czym haczyk nie może mieć więcej niż trzy ostrza, rozstawione w taki sposób, aby nie wykraczały one poza obwód koła o średnicy 20 mm,

albo sztuczną przynętą wyposażoną w nie więcej niż dwa haczyki, przy czym każdy haczyk może mieć nie więcej niż trzy ostrza, rozstawione w taki sposób, aby nie wykraczały one poza obwód koła o średnicy 20 mm.

2. Przynęty

a. Jako przynęty mogą być stosowane:

• przynęty naturalne: zwierzęce i roślinne,

• przynęty sztuczne.

b. Zabrania się stosować, jako przynęt /zanęt/:

• zwierząt i roślin chronionych,

• ryb i raków wymienionych w rozdziale IV, pkt. 3.7.,

• ikry.

c. Przynęty naturalne zwierzęce to organizmy żywe lub martwe, a także ich części.

W przypadku stosowania ryb jako przynęt, mogą być użyte tylko ryby wymiarowe lub nie objęte wymiarem ochronnym oraz nie znajdujące się w okresie ochronnym.

d. Przynęty naturalne roślinne to rośliny, ich części oraz przetwory z nich / np. ciasta i pasty/. Do przynęt tych umownie zalicza się też sery.

e. Przynęty sztuczne to grupa przynęt wykonanych z różnych materiałów naturalnych

lub sztucznych. Przynęty te mogą być uzbrojone najwyżej w dwa haczyki o rozstawie ostrzy nie większym niż szerokość przynęty sztucznej / z tolerancją do 2 mm /.

3. Wędkowanie

3.1. W wodach użytkowanych przez PZW można wędkować przez całą dobę, wyjątkiem wód krainy pstrąga i lipienia / wymienionych w odrębnym informatorze PZW /, gdzie wolno wędkować tylko od świtu do zmierzchu tj.1 godz. przed wschodem słońca i 1 godz. po zachodzie słońca.

3.2. Zabrania się łowić ryby w ustalonych dla nich okresach i oznakowanych miejscach ochronnych, takich jak tarliska, krześliska, zimowiska, mateczniki. Zabrania się połowu ryb

w obrębach ochronnych i hodowlanych.

3.3. Wędkarz ma obowiązek przestrzegać limitów dziennych połowów ryb.

3.4. Ponadto wędkarzowi nie wolno:

a. przechowywać i zabierać ryb poniżej ich wymiarów ochronnych,

b. sprzedawać złowionych ryb,

c. rozdawać złowionych ryb na terenie łowiska,

d. łowić ryb w odległości mniejszej niż 50 m od: jazów, śluz, tam, zapór i innych urządzeń służących do piętrzenia wody oraz przepławek. Zakaz ten nie dotyczy budowli hydrotechnicznych służących regulacji brzegów lub dna, np. ostrogi, opaski i progi denne,

e. łowić ryb w odległości mniejszej niż 50 m od rozstawionych i oznakowanych sieci i innych rybackich narzędzi połowu,

f. łowić metodą „szarpaka”

g. budować pomostów i stanowisk wędkarskich bez zgody użytkownika wody,

h. wędkować ze sprzętu pływającego niezarejestrowanego i nieoznakowanego zgodnie

z obowiązującymi przepisami,

i. stosować sztucznego światła, służącego lokalizowaniu bądź zwabianiu ryb,

j. kotwiczyć łodzi i wędkować na oznakowanych torach żeglugi wodnej,

k. wędkować z mostów,

l. obcinać głów i ogonów rybom przed zakończeniem wędkowania.

3.5. Złowione ryby (z wyjątkiem łososiowatych i lipienia) wolno przechowywać w stanie żywym wyłącznie w siatkach wykonanych z miękkich nici, rozpiętych na sztywnych obręczach lub w specjalistycznych workach karpiowych. W siatkach nie wolno przechowywać większej ilości ryb niż wynika to z ustalonych limitów dobowych.

a. ryby łososiowate i lipienie przeznaczone do zabrania należy uśmiercić bezpośrednio

po złowieniu,

b. każdy wędkarz musi przechowywać osobno złowione przez siebie ryby.

3.6. Złowione ryby niewymiarowe lub będące pod ochroną muszą być bezwzględnie,

z ostrożnością wypuszczone do wody.

3.7. Raków pręgowatych, raków sygnałowych oraz ryb z gatunku trawianka, babkabycza, czebaczek amurski, i sumik karłowaty po złowieniu nie wolno wypuszczać do łowiska,

w którym je złowiono, ani do innych wód.

3.8. W czasie połowu ryb na przynęty naturalne zabrania się równoczesnego łowienia metodami spinningową lub muchową.

3.9. Uprawniony do rybactwa może na danym łowisku wprowadzić ograniczenie lub zakaz stosowania zanęt.

3.10. Dopuszcza się, w miejscu i czasie prowadzenia połowu ryb na wędkę, pozyskiwanie ryb na przynętę przy użyciu podrywki wędkarskiej. Powierzchnia siatki podrywki wędkarskiej wynosi nie więcej niż 1 m x 1 m, a wielkość oczek sieci nie może być mniejsza niż 5 mm.

3.11. Ryby przeznaczone na przynętę mogą być wprowadzone wyłącznie do wód, z których zostały pozyskane – z wyłączeniem gatunków wymienionych w pkt. 3.7. Ryby przeznaczone na przynętę, w stanie żywym można przechowywać w pojemniku zapewniającym

ich dobrostan lub w siatce jak w pkt. 3.5.V. DOZWOLONE METODY POŁOWU

1. Metoda gruntowo-spławikowa

1.1. Łowienie ryb metodą gruntowo-spławikową dozwolone jest równocześnie na dwie wędki, każda z linką zakończoną jednym haczykiem z przynętą naturalną.

1.2. Uprawniony do rybactwa może określić dopuszczalną ilość zanęt w danym łowisku.

1.3. Wędkarz łowiący ryby tą metodą, zobowiązany jest do zachowania następujących minimalnych odstępów od innych wędkujących:

a. łowiąc z brzegu - 10 m,

b. między łodziami lub brodząc - 25 m,

c. między łodzią, a wędkującymi z brzegu - 50 m.

2. Metoda spinningowa

2.1. Łowienie ryb metodą spinningową dozwolone jest na jedną wędkę, trzymaną w ręku,

z linką zakończoną jedną sztuczną przynętą, uzbrojoną w nie więcej niż dwa haczyki. W czasie spinningowania nie wolno stosować żadnych dodatkowych wskaźników brań instalowanych

na lince.

2.2. Wędkarz łowiący ryby tą metodą, zobowiązany jest do zachowania następujących minimalnych odstępów od innych wędkujących:

a. łowiąc z brzegu lub brodząc - 25 m,

b. łowiąc z łodzi - 50 m.

3. Metoda trolingowa

3.1. Łowienie ryb metodą trolingową dozwolone jest wyłącznie na jedną wędkę, zakończoną linką z jedną sztuczną przynętą, uzbrojoną w nie więcej niż dwa haczyki, holowaną

za napędzanym silnikiem, żaglami lub siłą ludzkich mięśni środkiem pływającym.

Zabrania się holowania w ten sposób przynęt naturalnych.

3.2. Przy wędkowaniu tą metodą wędkarz zobowiązany jest zachować minimalną

odległość 50 m od innych wędkujących.

4. Metoda muchowa

4.1. Łowienie ryb metoda muchową dozwolone jest na jedną wędkę, trzymaną w ręku, wyposażoną w kołowrotek o szpuli ruchomej i sznur muchowy, zakończony nie więcej

niż dwoma haczykami, każdy ze sztuczną przynętą – przy czym każdy haczyk nie może posiadać więcej niż dwa ostrza, rozstawione w taki sposób, aby nie wykraczały poza obwód koła o średnicy 30 mm. Inne linki niż sznur muchowy w tej metodzie mogą być stosowane wyłącznie do wiązania przyponów, których długość nie może przekraczać dwukrotnej długości używanego wędziska oraz jako podkład pod sznur muchowy. Na wędce muchowej nie wolno stosować dodatkowego, zewnętrznego obciążenia linki i przyponu oraz zakazuje się stosowania kuli wodnej i innych zastępujących ją przedmiotów.

4.2. Przy wędkowaniu tą metodą wędkarz zobowiązany jest zachować minimalne odległości

od innych wędkujących;

a. z brzegu lub brodząc – 25 m,

b. z łodzi – 50 m. 5. Metoda podlodowa

5.1. Łowienie ryb spod lodu na przynętę sztuczną - inną niż mormyszka - dozwolone

jest na jedną wędkę, a w przypadku połowu na przynętę naturalną lub mormyszkę na dwie wędki. Za mormyszkę uważa się przynętę, w postaci jednolitego korpusu – dowolnego kształtu i koloru, o długości nie większej niż 15 mm, z wtopionym lub wlutowanym haczykiem

o pojedynczym ostrzu.

5.2. Otwory w lodzie należy wykonywać o średnicy nie większej niż 20 cm, a między nimi zachować odległość nie mniejszą niż 1 m.

5.3. Zabrania się połowu ryb w porze nocnej, tj. od zmierzchu do świtu.

5.4. Złowione ryby, przeznaczone do zabrania należy uśmiercić bezpośrednio po złowieniu. Zabite ryby należy przechowywać w pojemnikach.

5.5. Przy wędkowaniu tą metodą wędkujący zobowiązany jest zachować minimalną

odległość 10 m od innych wędkujących.

5.6. Zabrania się stosować martwej i żywej ryby, jako przynęty.VI. OCHRONA RYB

1. Wymiar ochronny ryby stanowi długość od początku głowy do najdalszego krańca

płetwy ogonowej.

2. Obowiązują następujące wymiary ochronne ryb:

• boleń do 40 cm,

• brzana do 40 cm,

• certa do 30 cm,

• głowacica do 70 cm,

• jaź do 25 cm,

• jelec do 15 cm,

• karp do 30 cm / nie dotyczy rzek/,

• kleń do 25 cm,

• lin do 25 cm,

• lipień do 30 cm,

• łosoś do 35 cm,

• miętus:

a. w rzece Odrze od ujścia rzeki Warty, do granicy z wodami morskimi do 30 cm;

b. w pozostałych wodach do 25 cm;

• okoń do 15 cm /za wyjątkiem wód ujętych w Informatorze wód krainy pstrąga

i lipienia/,

• pstrąg potokowy do 30 cm,

• rozpiór do 25 cm,

• sandacz do 50 cm,

• sapa do 25 cm,

• sieja do 35 cm,

• sielawa do 18 cm,

• sum do 70 cm,

• szczupak do 50 cm,

• świnka do 25 cm,

• troć do 35 cm,

• troć jeziorowa do 50 cm,

• węgorz do 60 cm,

• wzdręga do 15 cm. 3. Ustala się następujące okresy ochronne ryb:

• boleń od 1 stycznia do 30 kwietnia,

• brzana od 1 stycznia do 30 czerwca,

• brzanka i brzana karpacka od 1 stycznia do 31 grudnia,

• certa:

a. w rzece Wiśle od zapory we Włocławku do jej ujścia od 1 września do 30

listopada;

b. w rzece Wiśle powyżej zapory we Włocławku i w pozostałych rzekach od 1 stycznia do 30 czerwca;

• głowacica od 1 marca do 31 maja,

• lipień od 1 marca do 31 maja,

• łosoś:

a. w rzece Wiśle i jej dopływach powyżej zapory we Włocławku od 1 października do 31 grudnia, w pozostałym okresie obowiązuje zakaz połowu w czwartki, piątki, soboty i niedziele;

b. na odcinku rzeki Wisły od zapory we Włocławku do jej ujścia od 1 grudnia do końca lutego; w okresie od 1 marca do 31 sierpnia obowiązuje zakaz połowu w piątki, soboty i niedziele;

c. w pozostałych rzekach od 1 października do 31 grudnia;

• miętus od 1 grudnia do końca lutego,

• pstrąg potokowy:

a. w rzece Wiśle i jej dopływach od jej źródeł do ujścia rzeki San, w rzece San i jej dopływach oraz w rzece Odrze i jej dopływach od granicy państwowej z Republiką Czeską do ujścia rzeki Bystrzycy oraz w rzece Bystrzycy i jej dopływach od 1 września do 31 stycznia;

b. w pozostałych wodach od 1 września do 31 grudnia;

• sieja od 1 października do 31 grudnia,

• sielawa 1 października do 31 grudnia,

• sandacz od 1 stycznia do 31 maja,

• sapa od 1 kwietnia do 31 maja,

• sum:

a. w rzece Odrze od ujścia rzeki Warty do granicy z wodami morskimi od 1 grudnia do 31 maja;

b. w pozostałych wodach od 1 listopada do 30 czerwca;

• szczupak od 1 stycznia do 30 kwietnia,

• świnka od 1 stycznia do 15 maja,

• troć:

a. w rzece Wiśle i jej dopływach powyżej zapory we Włocławku od 1 października do 31 grudnia; w pozostałym okresie obowiązuje zakaz połowu w czwartki, piątki, soboty i niedziele;

b. na odcinku rzeki Wisły od zapory we Włocławku do jej ujścia od 1 grudnia do końca lutego; w okresie od 1 marca do 31 sierpnia obowiązuje zakaz połowu w piątki, soboty i niedziele;

c. w pozostałych rzekach od 1 października do 31 grudnia;

• troć jeziorowa od 1 września do 31 stycznia,

• węgorz od 15 czerwca do 15 lipca.

4. Jeżeli pierwszy lub ostatni dzień okresu ochronnego dla określonego gatunku ryb przypada w dzień ustawowo wolny od pracy, okres ochronny ulega skróceniu o ten dzień. Nie dotyczy węgorza i jesiotra ostronosego.

5. Zakazowi połowów wędkarskich podlegają następujące gatunki ryb i minogów

prawnie chronionych:

• alosa,

• babka czarnoplamka,

• babka mała,

• babka piaskowa,

• brzanka,

• ciosa,

• dennik,

• głowacz pręgopłetwy,

• głowacz białopłetwy,

• igliczniowate – wszystkie gatunki,

• jesiotr ostronosy, jesiotr zachodni,

• kiełb białopłetwy,

• kiełb Kesslera,

• kozy – wszystkie gatunki,

• kur rogacz,

• minogi - wszystkie gatunki,

• parposz,

• piekielnica,

• piskorz,

• pocierniec,

• różanka,

• strzebla błotna,

• śliz,

• taśmiak długi.

6. Rak błotny i rak szlachetny nie mogą być przedmiotem amatorskiego połowu.

7. Wprowadza się następujące limity ilościowe ryb do zabrania z łowisk:

7.1. W ciągu tygodnia /od poniedziałku do niedzieli/:

• głowacica 1 szt.

7.2. W ciągu doby / w godz. 0.00 - 24.00 /

• sum 1 szt.

• troć jeziorowa, troć wędrowna, łosoś, sandacz, szczupak, sieja, boleń, /

łącznie/2 szt.

• lipień, pstrąg potokowy, /łącznie/ 3 szt.

• brzana 3 szt.

• karp 3 szt.

• lin 4 szt.

• certa 5 szt.

• węgorz 2 szt.

Łączna ilość złowionych i zabranych z łowisk ryb wymienionych gatunków nie może przekroczyć 10 szt. w ciągu doby.

8. Dopuszcza się zabranie z łowisk ryb innych gatunków nie wymienionych wyżej, w ilościach nieprzekraczających 5 kg w ciągu doby.

9. Limity połowu nie dotyczą amura, tołpygi, krąpia, karasia srebrzystego, leszcza, pstrąga tęczowego i pstrąga źródlanego oraz gatunków ryb wymienionych w rozdziale IV, pkt. 3.7.

10. Łowienie ryb podczas zawodów wędkarskich regulują odrębne przepisy zawarte w „Zasadach Organizacji Sportu Wędkarskiego”.

11. Uprawniony do rybactwa w uzasadnionych przypadkach ma prawo zaostrzania lub łagodzenia wymiarów, okresów ochronnych i limitów ilościowych ryb. Łagodzenie tych wymogów nie może naruszać przepisów Ustawy o rybactwie śródlądowym oraz przepisów wydanych na jej podstawie.VII. KONTROLA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ WĘDKUJĄCYCH W WODACH PZW

1. Wędkarz łowiący ryby ma obowiązek poddać się kontroli prowadzonej przez

a. funkcjonariuszy Policji,

b. strażników Państwowej Straży Rybackiej,

c. strażników Społecznej Straży Rybackiej,

d. strażników Straży Ochrony Mienia PZW,

e. strażników Państwowej Straży Łowieckiej,

f. strażników Straży Leśnej,

g. strażników Straży Parków Narodowych i Krajobrazowych,

h. funkcjonariuszy Straży Granicznej,

i. uprawnionego do rybactwa, na użytkowanych przez niego wodach.

2. Na żądanie kontrolujących wędkarz ma obowiązek: okazać dokumenty, sprzęt wędkarski, złowione ryby i przynęty.

3. Naruszenie niniejszego Regulaminu przez wędkarza pociąga za sobą konsekwencje wynikające z Ustawy o rybactwie śródlądowym i Statutu PZW.VIII. INFORMACJE KOŃCOWE

1. Do spraw regulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Statutu Polskiego Związku Wędkarskiego, a także obowiązującego powszechnie prawa, w tym:

• Ustawy prawo wodne,

• Ustawy prawo o ochronie środowiska,

• Ustawy o rybactwie śródlądowym,

• Ustawy prawo o stowarzyszeniach,

• Ustawy o lasach,

• Ustawy o ochronie przyrody,

• Ustawy o ochronie zwierząt,

• Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt,

• Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie ochrony gatunkowej roślin,

• Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie połowu ryb oraz

warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie,

(z późniejszymi zmianami).

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r., na mocy Uchwały Nr 74 Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego z dnia 28.03.2015 r.VIV. Obostrzenia do Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb na wodach

Okręgu PZW Bydgoszcz:1) zasady wędkowania

Zasady wędkowania na wodach nizinnych ogólnie dostępnych oraz krainy pstrąga i lipienia Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Bydgoszczy: Wędkowanie z łodzi na wodach nizinnych ogólnie dostępnych dozwolone jest od 01.05. do 31.12. lub do wystąpienia pokrywy lodowej na podstawie uchwały nr 36/2 Zarządu Okręgu z dnia 08.10.2007r. Wyjątek stanowi zbiornik zaporowy Gródek od 01.04 do 31.12 na podstawie uchwały nr 52/8 Zarządu Okręgu

z dnia 25.02.2008r. oraz jezioro Tryszczyń Gmina Kruszwica. Wędkowanie metodą spinningową na wodach nizinnych ogólnie dostępnych dozwolone jest cały rok zgodnie

z Regulaminem Amatorskiego Połowu Ryb. Wędkowanie metodą na żywca na wodach nizinnych ogólnie dostępnych dozwolone jest od 01.05. do 31.12. lub do wystąpienia pokrywy lodowej na podstawie uchwały nr 36/2 Zarządu Okręgu z dnia 08.10.2007 r. Na podstawie uchwały nr 139/11ZO/XXIX/2011 wędkowanie metodą trollingu dozwolone jest na wodach okręgowych ogólnie dostępnych nizinnych o powierzchni od 20ha za wyjątkiem części zbiornika zaporowego Żur, zwanej jeziorami Wierzchy i Muksz, odcinka zbiornika między mostami w rejonie m. Tleń oraz zatok Rury, Grzybek i Dyżurzno. Trollingowanie dopuszcza się w okresie od 01.05. do 31.12 Zakaz poławiania ryb metodą spinningową na jeziorze Mogileńskim od 01.01 do 30.04 – Uchwała Zarządu Okręgu nr 185 z dnia 22 października 2012r. Zakaz używania środków pływających do amatorskiego połowu ryb na jeziorach Łapionek, Kuchenne, Głęboczek, Piaszczynek – położonych w Gminie Sępólno Krajeńskie – Uchwała PZO nr 189 z dnia 12 listopada 2012r. Zakaz używania środków pływających do amatorskiego połowu ryb na jeziorze Salno – położonego w Gminie Koronowo – Uchwała PZO nr 189 z dnia 12 listopada 2012r. Zakaz używania środków pływających do amatorskiego połowu ryb na jeziorach:

Księże, Luszkowo I i II, Nowy Jasiniec – Uchwała Zarządu Okręgu nr 4 z dnia 21.10.2013 r., Przedwieśnia Gmina Rogowo oraz Nowe i Stare Gmina Gniewkowo – Uchwała Zarządu Okręgu nr 10 z dnia 18.05.2014r. Wędkarz używający środków pływających do amatorskiego połowu ryb zobowiązany jest stosować się do: Ustawy o żegludze śródlądowej z dnia

21 grudnia 2000r., Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych, Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie wymagań technicznych i wyposażenia statków żeglugi śródlądowej oraz upoważnienia podmiotów do wykonywania przeglądów technicznych statków. Sprzęt pływający służący do amatorskiego połowu ryb na wodach śródlądowych winien być oznakowany na podstawie: • ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r.

o rybactwie śródlądowym (Dz.U. 1999 Nr 66, poz.750 z późniejszymi zmianami), rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12.11.2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie (Dz.U. Nr 138, poz. 1559 z późniejszymi zmianami), • rozporządzenie Nr 33/99 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 marca 1999 r. w sprawie trzyliterowego oznaczenia powiatów rejestracji sprzętu pływającego służącego do połowu ryb (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. Nr 17, poz.86). Jeśli wędkarz wędkuje na wodach śródlądowych uznanych za szlaki żeglowne

na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2005 r. nr 239, poz. 2019 ze zm.), podlega przepisom ustawy z 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz.U. z 2006 r. nr 123, poz. 857 ze zm.) Pojęcie wód śródlądowych żeglownych jest pojęciem prawnym, które zostało sprecyzowane w wydanym na podstawie Prawa wodnego rozporządzeniu Rady Ministrów z 10 grudnia 2002 r. w sprawie śródlądowych dróg wodnych (Dz.U. nr 210, poz. 1786). Według wykazu stanowiącego załącznik do rozporządzenia

są to wody między innymi na terenie Okręgu PZW w Bydgoszczy:

• rzeka Brda od połączenia z Kanałem Bydgoskim w miejscowości Bydgoszcz do ujścia

do rzeki Wisły, • Kanał Bydgoski,

• rzeka Noteć (górna) od jeziora Gopło do połączenia z Kanałem Górnonoteckim oraz rzeka Noteć (dolna) od połączenia z Kanałem Bydgoskim do ujścia do rzeki WartyWymiary ochronne:

• karp do 35 cm, karaś pospolity do 15 cm - uchwała Zarządu Okręgu nr 4 z dnia 21.10.2013 r.

• lin do 30cm – uchwała Zarządu Okręgu nr 11 z dnia 20.10.2014r.

• pstrąg potokowy do 35 cm i lipień do 33 cm – uchwała Zarządu Okręgu nr 32/4 z dnia 21.02.2007 r.Limity ilościowe:

• pstrąg potokowy i lipień łącznie 2 sztuki – uchwała Zarządu Okręgu nr 32/4 z dnia 21.02.2007 r.,

• sandacz, szczupak 7 sztuk limit tygodniowy (od poniedziałku do niedzieli) ryb do zabrania

z łowiska. Powyższy limit obowiązuje na wszystkich wodach Okręgu ogólnie dostępnych

z jednoczesnym zachowaniem limitów dobowych zgodnie z Regulaminem Amatorskiego Połowu Ryb dla tych gatunków. Wpisy ryb do rejestru amatorskiego połowu ryb z gatunków sandacz, szczupak dokonujemy bezpośrednio po ich złowieniu – Uchwała Zarządu Okręgu nr 11 z dnia 20.10.2014r.,

• karaś srebrzysty i pospolity na jeziorach Nowe i Stare Gmina Gniewkowo do 5 kg w ciągu doby – Uchwała Zarządu Okręgu nr 11 z dnia 20.10.2014r.Zakaz posiadania i zabierania ryb z gatunków pstrąg potokowy, lipień z odcinka rzeki Brdy od stopnia piętrzącego elektrowni wodnej Smukała do ujęcia wody „Czyżkówko” przez MWiK Bydgoszcz.Do wędkowania w rezerwacie Doliny rzeki Brda uprawnia karta wędkarska, aktualna składka członkowska i okręgowa na ochronę i zagospodarowanie wód krainy pstrąga i lipienia (górska), rejestr połowu, imienne upoważnienie na wejście do rezerwatu oraz zezwolenie

na wędkowanie. Wjazd do lasu w pobliżu jezior położonych w gminie Gniewkowo dozwolony jest na podstawie uzyskania zgody od Nadleśnictwa Gniewkowo.

Stawy położone w Gminie Białe Błota są wyłączone z wód ogólnie dostępnych

do wędkowania, a ich zarządzanie znajduje się w gestii Koła nr 72 Białe Błota.2) Strefy ciszy na wodach Okręgu PZW Bydgoszcz

1. Powiat Bydgoski

Jeziora objęte strefą ciszy: Jezuickie Małe, Jezuickie Duże (Chmielniki), Plątnowo, Krosna, Długie, Piekło, Skarbiewo, Żabno, Kamienne, Salno, Lucim, Młyński Staw, Kadzionka, Płotwickie, Krzywe, Samsieczynek, Borówno, Kusowo Zbiorniki zaporowe objęte strefą ciszy: Smukała i Tryszczyn

2. Powiat Świecie n/W

Zakaz używania łodzi z silnikami spalinowymi dotyczy akwenów w obrębie Wdeckiego Parku Krajobrazowego.

Jeziora objęte strefą ciszy: Radodzierz, Łąkosz, Lubodzież, Deczno, Ostrowite, Stelchno, Błądzim Wielkie i Błądzim Wiejskie, Sierosławek (Gąsiorek Duży), Luszkowo 1, Luszkowo 2, Branica Duża i Mała, Świekatowo, Zalesie Królewskie, Łąki Duże i Małe, Piaseczno, Szewianek, Topólno, rzeka Wda od Błędna do zbiornika zaporowego Żur, Księże.

Zbiorniki zaporowe objęte strefą ciszy: Żur i Gródek

3. Powiat Tucholski

Zakaz używania łodzi z silnikami spalinowymi dotyczy akwenów w obrębie rezerwatu przyrody Dolina rzeki Brda oraz Tucholskiego Parku Krajobrazowego. Jeziora objęte strefą ciszy: Białe, Bieliniec, Krasne, Grzybiec

4. Powiat Mogileński

Całkowity zakaz używania jednostek pływających o napędzie spalinowym na jeziorze Mogilno za wyjątkiem sprzętu służącego do amatorskiego połowu ryb z silnikiem do 5 KM na części jeziora tj. od mostu żelaznego do południowego krańca jeziora.

5. Powiat Nakło n/N

Zakaz używania łodzi z silnikami spalinowymi dotyczy akwenów w obrębie Krajeńskiego Parku Krajobrazowego. Jeziora objęte strefą ciszy: Witosławskie, Mintus (Mintarz),

Rościmińskie Małe

6. Powiat Sępólno Krajeńskie

Zakaz używania łodzi z silnikami spalinowymi dotyczy akwenów w obrębie Krajeńskiego

Parku Krajobrazowego.

Jeziora objęte strefą ciszy: Brzuchowo, Kuchenne (Trzciańskie), Piaszczynek (Pierścionek), Łapionek, Głęboczek, Sępólno, Lutowo, Niechorek, Niechorz, Więcbork, Śmiłowo, Jeleń, Ostrów Wyspa, Zakrzewskie, Gardzinowo, Konieczno, Kłosowskie Duże, Kłosowskie Małe, Runowskie Duże, Głęboczek Duży, Głęboczek Mały, Czarmuńskie, Rościmińskie Duże, Będgoskie, Weśrednik

7. Powiat Inowrocławski

Brak jezior z utworzonymi zakazami używania jednostek pływających o napędzie spalinowym.

8. Powiat Żnin

Jeziora objęte strefą ciszy: jezioro Żerniki, jezioro Okulary I, Okulary II, jezioro Przedwieśnia, jezioro Smerzyn.3) Obręby ochronne ryb na wodach Okręgu PZW Bydgoszcz

ROZPORZĄDZENIE Nr 32/2005 WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 26 października 2005 r. w sprawie ustanowienia obrębów ochronnych ryb. Na podstawie art. 15 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz.U. z 1999 r. Nr 66, poz. 750, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 81, poz. 875, Nr 115, poz. 1229 i Nr 110, poz. 1189, z 2004 r. Nr 92, poz. 880 oraz z 2005 r. Nr 130, poz. 1087), § 15 i 16 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie (Dz.U. z 2001 r. Nr 138, poz. 1559 oraz z 2003 r. Nr 17, poz. 160) zarządza się, co następuje:

§ 1.Ustanawia się okresowe obręby ochronne ryb 29) Obręb ochronny Nr 1 na rzece Brdzie. Obręb obejmuje obszar wód płynących rzeki Brdy od mostu kolejowego na trasie Bydgoszcz – Nowa Wieś Wielka do jazu walcowego w miejscowości Czersko Polskie, oraz Tor Regatowy. Obręb ustanawia się na okres od 15 marca do 31 maja. Obręb stanowi część obwodu rybackiego rzeki Brda Nr 10 w regionie wodnym Dolnej Wisły. 30) Obręb ochronny Nr 1

na rzece Wdzie Obręb obejmuje obszar wód płynących rzeki Wdy od jazu w miejscowości Kozłowo do jej ujścia do rzeki Wisły oraz obszar wód rzeki Wisły 300 m powyżej i 300m poniżej ujścia Wdy o szerokości 100m w głąb koryta. Obręb ustanawia się na okres od 15 marca do 31 maja. Obręb stanowi część obwodu rybackiego rzeki Wda Nr 11 i część obwodu rybackiego rzeki Wisła Nr 4 w regionie wodnym Dolnej Wisły.

Uchwała nr 3/48/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 stycznia 2015r. w sprawie ustanowienia obrębów ochronnych ryb w obwodach rybackich rzeki Brda Nr 10 i rzeki Noteć Nr 8

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 596 z późn. zm.[1])) oraz art. 14 ust. 1, art. 15 ust. 2 i 2d ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 2009 r. Nr 189, poz. 1471 z późn. zm.[2])), uchwala się, co następuje: § 1. 1. Ustanawia się trzy okresowe obręby ochronne ryb: dwa w obwodzie rybackim rzeki Brda Nr 10 oraz jeden w obwodzie rybackim rzeki Noteć Nr 8.

Opis obrębów ochronnych

1. Obręb ochronny Nr 2 na rzece Brdzie obejmuje obszar wód Kanału Bydgoskiego od śluzy

nr 3 Okole do ujścia do rzeki Brdy oraz obszar rzeki Brdy 150 m powyżej i 100 m poniżej ujścia Kanału Bydgoskiego do tej rzeki. Obręb ustanawia się na okres od 1 grudnia do 31 marca. Obręb ochronny stanowi część obwodu rybackiego rzeki Brda Nr 10.

2. Obręb ochronny Nr 3 na rzece Brdzie obejmuje obszar wód północnej części tzw. „wolnej wody” na zalewie Tryszczyn zawarty pomiędzy linią prostą łączącą budynek hydroforni zlokalizowany po wschodniej stronie zatoki, z betonowymi schodami prowadzącymi do

ul. Rekreacyjnej zlokalizowanymi po zachodniej stronie zatoki, a brzegiem zbiornika.

Obręb ustanawia się na okres od 1 grudnia do 31 marca. Obręb ochronny stanowi część obwodu rybackiego rzeki Brda Nr 10.

3. Obręb ochronny na rzece Noteci obejmuje obszar wód rzeki od śluzy w Łabiszynie do mostu na drodze nr 246 Szubin - Łabiszyn. Obręb ustanawia się na okres od 1 grudnia do 31 marca. Obręb ochronny stanowi część obwodu rybackiego rzeki Noteć Nr 8.4) Rezerwaty przyrody na terenie wód dzierżawionych przez Okręg

Na terenie wód dzierżawionych przez Okręg funkcjonują formy ochrony przyrody zwane rezerwatami. Łowienie ryb w rezerwacie przyrody jest specjalnym przywilejem i wymaga

od wędkarza wyjątkowej dyscypliny i respektowania przepisów ochronnych na tym terenie. Poniżej nazwy rezerwatów oraz zasady wędkowania.

1. Rezerwat przyrody „Doliny rzeki Brdy” – zasady wędkowania patrz punkt 5.1 Informatora, Regulamin wędkowania w rezerwacie przyrody „Doliny rzeki Brdy”.

2. Rezerwat przyrody „Cisy Staropolskie imieniem Leona Wyczółkowskiego”.

Rezerwat swoim zasięgiem obejmuje jezioro Mukrz położone w gminie Cekcyn.

3. Zasady wędkowania: Amatorski połów ryb dozwolony wyłącznie z brzegu jeziora sąsiadującego z terenami nie objętymi ochroną rezerwatową lub z łódki, od wschodu

do zachodu słońca. Obowiązuje bezwzględny zakaz używania łodzi z napędem silników spalinowych

4. Rezerwat przyrody „Bagna nad Stążką” – zakaz amatorskiego połowu ryb.

5. Rezerwat przyrody „Jezioro Wieleckie” – zakaz amatorskiego połowu ryb.5) Regulamin wędkowania w rezerwacie przyrody Doliny rzeki Brdy

Na podstawie zarządzenia nr 26/2010 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

w Bydgoszczy z dnia 21 lipca 2010r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody Doliny Rzeki Brdy – (Dz. Urz. Woj. Kuj. Pom. Nr 141 poz. 1774 My wędkarze, jesteśmy świadomi, że łowienie ryb w rezerwacie przyrody Doliny Rzeki Brdy jest specjalnym przywilejem i wymaga od wędkarza wyjątkowej dyscypliny. Potwierdzimy tę świadomość respektując wszystkie obowiązujące przepisy. Regulamin amatorskiego połowu ryb na wodach rezerwatu Doliny rzeki Brdy (odcinek rzeki Brdy od m. Woziwoda do m. Piła-Młyn) użytkowanych przez Okręg PZW w Bydgoszczy.

A. Rzeka Brda na obszarze rezerwatu traktowana jest pod specjalnym nadzorem.

B. Amatorski połów ryb na rzece Brda w obrębie rezerwatu dozwolony jest na podstawie wykupionej składki okręgowej rocznej lub okresowej na wody krainy pstrąga i lipienia – „górska”, u uprawnionego do rybactwa (PZW Bydgoszcz) łącznie z kartą wędkarską, rejestrem połowu i imiennym upoważnieniem na wejście do rezerwatu oraz zezwoleniem

na wędkowanie.

C. Wartość składki na ochronę i zagospodarowanie wód krainy pstrąga i lipienia na każdy rok ustala PZW w Bydgoszczy jako dzierżawca wody.

D. Wejścia do rezerwatu oraz wyniki połowów są rejestrowane i zwrot takiego rejestru

oraz imiennego upoważnienia na wejście do rezerwatu jest warunkiem wykupienia następnej składki na ochronę i zagospodarowanie wód krainy pstrąga i lipienia.

E. Generalnie obowiązują zasady regulaminu amatorskiego połowu ryb PZW,

o ile nie stanowią inaczej przepisy szczegółowe.

F. Zastrzega się możliwość okresowych zmian dotyczących dopuszczenia do połowów

w określonych odcinkach rzeki, poszczególnych gatunków, wymiaru ryb i limitów dziennych.

Przepisy szczegółowe.

1. Zezwala się na wędkowanie na rzece Brda w obrębie rezerwatu od m. Woziwoda do m. Piła-Młyn (prawy, zachodni brzeg rzeki). Na obszarach zalewowych tzw. „martwej Brdy” obowiązują zakaz wędkowania.

2. Dozwolone metody amatorskiego połowu ryb to spinning i metoda muchowa (zakaz zbrojenia wędzisk w kulę wodną i spławiki). Od 01.09. do 31.12. zakaz spinningowania.

3. Obowiązujące wymiary ochronne ryb: pstrąg potokowy – 35 cm., lipień – 33 cm.

4. Ilość złowionych i zabranych ryb z łowiska z gatunków pstrąg potokowy i lipień wynosi dziennie, łącznie 2 sztuki. Najlepiej stosujmy metodę złów i wypuść.

5. Wędkowanie spod lodu jest zabronione.

6. Podczas wędkowania należy poruszać się wyznaczonymi odcinkami rzeki i omijać obszary ochrony siedliskowej występowania gatunków chronionych.

7. Poruszanie się pojazdami mechanicznymi na terenie rezerwatu wyłącznie drogami publicznymi lub udostępnionymi dla ruchu kołowego. Na terenie rezerwatu zostały wyznaczone miejsca parkingowe dla pojazdów: Woziwoda-parking Nadleśnictwa, Plaskosz - przy moście, Rudzki Most-stary tartak, restauracja pod „Jeleniem”, przy sklepie, na pozostałym obszarze obowiązuje ruch pieszy. Samochód zostawiamy w wyznaczonych miejscach,

dalej idziemy pieszo.

8. Rozpalanie ognisk, biwakowanie nad rzeką, niszczenie roślinności i zaśmiecanie terenu rezerwatu jest zabronione.

9. Wędkowanie i poruszanie się po terenie rezerwatu dozwolone jest tylko w porze dziennej.

10. Zabronione jest wędkowanie ze sprzętu pływającego.

11. W razie wystąpienia zagrożenia pożarowego możliwość wprowadzenia okresowego zakazu wstępu do rezerwatu.

12. Dokumenty uprawniające do wędkowania tj. Kartę wędkarską, aktualną składkę członkowską oraz na ochronę i zagospodarowanie wód krainy pstrąga i lipienia(górska),

rejestr połowu, imienne upoważnienie na wejście do rezerwatu oraz zezwolenie

na wędkowanie należy okazywać na żądanie osób posiadających uprawnienia do kontroli, którymi są: Policja, PS Ryb., Społeczna Straż Rybacka Powiatu Tucholskiego, Grupa Interwencyjna Straży Rybackiej przy Okręgu PZW w Bydgoszczy, Strażnicy Tucholskiego Parku Krajobrazowego oraz Straż Leśna.

13. Sumiennie wypełnimy rejestr połowów oraz upoważnienie otrzymane przy zakupie składki na wędkowanie prosimy niezwłocznie po sezonie wędkarskim przekazywać do Okręgu PZW

w Bydgoszczy (osobiście lub pocztą) do dnia 31 grudnia każdego roku. Drodzy wędkarze jeśli zauważycie nad wodą coś wyjątkowego, godnego uwagi lub niepokojącego, nie bądźcie obojętni, zawiadomcie Okręg PZW w Bydgoszczy.

Wędkarzu, łowiąc etycznie i zgodnie z regulaminem masz szansę wrócić do rezerwatu

nie tylko po przygodę z rybą, ale również po to, by podziwiać piękno krajobrazu.Komentarz:

a. W przypadku wykupienia składki okręgowej okresowej na wody krainy pstrąga i lipienia (górska) wraz z zamiarem wędkowania na rzece Brdzie w obrębie rezerwatu, imienne upoważnienia na wejście do rezerwatu należy odbierać u skarbników kół lub w biurze Okręgu.

b. Wymagania w zakresie karty wędkarskiej, składek członkowskich oraz za wędkowanie, rejestru połowu, imiennego upoważnienia na wejście do rezerwatu i zezwolenia

na wędkowanie trzeba spełnić jednocześnie. Brak jednego z wyżej wymienionych dokumentów nie upoważnia do wędkowania na terenie rezerwatu Doliny rzeki Brdy.

c. Wypełnienie rubryki data wędkowania na imiennym upoważnieniu traktujemy jako obowiązek. W ten sposób zaznaczamy swoją obecność na terenie rezerwatu, bez względu

na wynik wędkowania.


Aktualności | Galeria | filmy | Zarzad | Ulgi i zwolnienia 2020 | Skladki i oplaty 2020 | Zawody | Szkólka wedkarska | Wykaz wód | Regulamin | Informator wedkarza | Lowca Okazow | Regulamin LO | kontakt | Informator wedkarski 2020 | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego